شنبه 06 خرداد 1396 ساعت 14:28
مناسبت
خبرنامه
تلویزیون اینترنتی
ماه رمضان
 ماه میهمانی خدا، ماه بهار قرآن و رحمت و مغفرت الهی گرامی باد.
 
 
همدردی و تسلیت
......................................................................................

خانواده محترم سعادت نظریان

خبر در گذشت همکار بازنشسته شادروان « یوسف سادت نظریان  » از بازنشستگان بندر انزلی موجب تاثر و تالم گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.

 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی

..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای « ادریس تورانی » (بندر نوشهر)


خبر درگذشت پدر گرامی جنابعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر جنابعالی  تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.


 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی

 
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
سرکار خانم « آسیه روحانی  »( بندر نوشهر)


خبر درگذشت همسر گرامی جنابعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر جنابعالی  تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.


 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی

 
...............................................................................................................................................................................
خانواده محترم مدنی چوری

خبر در گذشت همکار بازنشسته شادروان « علی مدنی چوری  » از بازنشستگان بندر انزلی موجب تاثر و تالم گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.

 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی

..............................................................................................................................................................................
 


همکار محترم بازنشسته
جناب آقای « علی محمد حسینی شمیلی »


خبر درگذشت مادر گرامی جنابعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر جنابعالی  تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.


 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی
..........................................................................................................................................................................
خانواده محترم زنگنه

خبر در گذشت همکار بازنشسته شادروان « مردان زنگنه » موجب تاثر و تالم گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نمودهو از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.

 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی

..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای «جمشید شکوهی»


خبر درگذشت نابهنگام مادر گرامی جنابعالی سرکار خانم « فاطمه اسکندری» (از وظیفه بگیران سازمان بنادرودریانوردی ) موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر جنابعالی  تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی
............................................................................................................................................................................
خانواده محترم حیاتی مهر

خبر درگذشت همکار بازنشسته شادروان «حاج خلیل حیاتی مهر» بزرگ خاندان حیاتی مهر موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت وارده را محضر گرانقدر ان خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای ان عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.

 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی
 
......................................................................................................................................................................
خانواده محترم عیوضی

خبر در گذشت همکار بازنشسته شادروان « حاج رضا عیوضی لوشکانی » موجب تاثر و تالم گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نمودهو از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.

 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی
 
.............................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای «مجیدقره گوزلو»


خبر درگذشت نابهنگام مادر گرامی جنابعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر جنابعالی  تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.


 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی
..................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای « محمد سلاماتی »

 
خبر درگذشت همسر گرامیتان موجب تاثر و تالم خاطر گردید . بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدرتان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جبار جلیلیان
مشاور مدیرعامل سازمان و
رئیس صندوق بازنشستگی و سازمان بنادرودریانوردی
...................................................................................................................................

همکار محترم بازنشسته
جناب آقای مهندس « احمد دنیامالی»
مدیر عامل اسبق سازمان بنادرودریانوردی

 
خبر درگذشت فرزند دلبندتان موجب تاثر و تالم خاطر گردید . بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدرتان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جبار جلیلیان
مشاور مدیرعامل سازمان و
رئیس صندوق بازنشستگی وسازمان بنادرودریانوردی
...................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای «کیومرث بهبهانی»

 
خبر درگذشت والده محترمه موجب تاثر و تالم خاطر گردید . بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدرتان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جبار جلیلیان
مشاور مدیرعامل سازمان و
رئیس صندوق بازنشستگیسازمان بنادرودریانوردی
...................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای حاج رحیم ابراهیمیان (بندر امام خمینی «ره»)

 
خبر درگذشت والده محترمه موجب تاثر و تالم خاطر گردید . بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدرتان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جبار جلیلیان
مشاور مدیرعامل سازمان و
رئیس صندوق بازنشستگی و سازمان بنادرودریانوردی
...................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای علی محمد غلامی تازیانی (بندر شهیدرجایی)

 
خبر درگذشت برادر گرامی تان موجب تاثر و تالم خاطر گردید . بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدرتان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جبار جلیلیان
مشاور مدیرعامل سازمان و
رئیس صندوق بازنشستگی وسازمان بنادرودریانوردی
...................................................................................................................................
 
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای عبدالخالق یوزباشی (بندرخرمشهر)

 
خبر درگذشت پدر بزرگوارتان موجب تاثر و تالم خاطر گردید . بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدرتان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جبار جلیلیان
مشاور مدیرعامل سازمان و
رئیس صندوق بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی
...................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان اندیش
 
خبر درگذشت پیشکسوت دریادل شادروان « مالک اندیش » از بازنشستگان بندرامام خمینی(ره) ، موجب تاثر و تالم خاطر گردید . بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدرتان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جبار جلیلیان
مشاور مدیرعامل سازمان و
رئیس صندوق بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی
...................................................................................................................................

همکار محترم بازنشسته
جناب آقای احمد باقربیگی (بندرشهیدرجایی)

 
خبر درگذشت پدر بزرگوارتان موجب تاثر و تالم خاطر گردید . بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدرتان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جبار جلیلیان
مشاور مدیرعامل سازمان و
رئیس صندوق بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی

...................................................................................................................................
 
خانواده محترم شادروان سمیعی ماکیانی
 
خبر درگذشت پیشکسوت دریادل شادروان « علی سمیعی ماکیانی » از بازنشستگان بندرنوشهر ، موجب تاثر و تالم خاطر گردید . بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدرتان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جبار جلیلیان
مشاور مدیرعامل سازمان و
رئیس صندوق بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی
...................................................................................................................................

همکاران محترم بازنشسته
جنابان آقایان سید محسن و سید صدراله توکلی

 
خبر درگذشت مادر گرامی تان موجب تاثر و تالم خاطر گردید . بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدرتان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جبار جلیلیان
مشاور مدیرعامل سازمان و
رئیس صندوق بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی

...................................................................................................................................

همکاران محترم بازنشسته
سرکارخانم طاهره کیخانی و جناب آقای پرویزکیخانی

 
خبر درگذشت خواهر بزرگوارتان موجب تاثر و تالم خاطر گردید . بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای  کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
جبار جلیلیان
مشاور مدیرعامل سازمان و
رئیس صندوق بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی

 
 
پیام تبریک و تسلیت