شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 15:30
مناسبت
خبرنامه
تلویزیون اینترنتی
سال نو مبارک
یا مقلب القلوب والابصار 

یا مدبر اللیل و النهار


یا محول الحول والاحوال

حول حالنا الا احسن الحال

 
 
همدردی و تسلیت
......................................................................................

خانواده محترم ابوالخیری

ضمن اظهار همدردی، درگذشت جانگداز پدر ارجمندتان شادروان «احمد ابوالخیری»  از بازنشستگان بندر بوشهر را تسلیت عرض می نمایم. از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
...............................................................................................................................................
 
خانواده محترم کارگر

ضمن اظهار همدردی، درگذشت جانگداز مادر ارجمندتان شادروان « حاجیه خانم نرم دست لطفی» همسر گرامی مرحوم «صفرعلی کارگر» از بازنشستگان بندر انزلی را تسلیت عرض می نمایم. از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
...............................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای محسن بالنده ( بندر بوشهر)


خبر درگذشت مادر گرامی تان موجب تاثر و تالم گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای علیرضا رضانیا طبری


 بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان قره گوزلو

خبر در گذشت همکار بازنشسته مرکز شادروان « عبدالمجید قره گوزلو » موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان نصیری

خبر در گذشت همکار بازنشسته بندر شهید رجایی شادروان « حاج غلامرضا نصیری » موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان بهزادی

خبر در گذشت همکار بازنشسته بندر بوشهر شادروان «سید ابراهیم بهزادی  » موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
.............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای علیرضا بیرقی


خبرفوت فزرند دلبندتان موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته بندر بوشهر
جناب آقای علی اکبر دلیلی


خبرفوت فزرند دلبندتان موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان صالحی

خبر در گذشت همکار بازنشسته بندر امام خمینی (ره) شادروان « سیدخدارحم صالحی » موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای علیرضا شهریاری


خبرفوت مادر گرامی جنابعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای غلامرضا عسکری جونقانی


خبرفوت فرزند دلبندتان موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان حسینی مرزه

خبر در گذشت همکار بازنشسته بندر نوشهر شادروان « غلامحسین حسینی مرزه » موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
..............................................................................................................................................................................

خانواده محترم شادروان جلیلیان

خبر در گذشت همکار بازنشسته مرکز شادروان «خالد جلیلیان » موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته

جناب آقای محمود صعودی


خبرفوت مادرگرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان گلستانه

خبر در گذشت
 همکار بازنشسته مرکز شادروان « حمید گلستانه » موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان عبد موسوی

خبر در گذشت
 همکار بازنشسته مرکز شادروان «حاج میر مطلب عبد موسوی » موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای رحمت رفیعی


خبرفوت همسر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای سمیعی ماچیانی


خبرفوت مادر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای محمد علی مجدی


خبرفوت همسر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای محمد صفوی


خبرفوت مادر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای محمد احمدیان


خبرفوت خواهر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان کچوئی

خبر در گذشت
 همکار بازنشسته مرکز شادروان « اصغر کچوئی » موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان شیرخانزاده دزفولی

خبر در گذشت همکار بازنشسته بندر آبادان شادروان « عبداله شیرخانزاده دزفولی» موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان فلاحی

خبر در گذشت
 همکار بازنشسته بندر امام خمینی شادروان « عبدالحمید فلاحی » موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
سرکار خانم شهین میرعشقی


خبرفوت مادر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................

خانواده محترم شادروان خیامی

خبر در گذشت
 همکار بازنشسته بندر خرمشهر شادروان « حاج عبدالامین خیامی » موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان راشدی

خبر در گذشت
 همکار بازنشسته بندر امام خمینی شادروان « حاج میر عبدالکریم راشدی »  موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای اکبر جعفری


خبرفوت مادر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای جواد اخشابی


خبرفوت پدر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................

 
 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی

 

 
 
 
پیام تبریک و تسلیت