چهارشنبه 01 شهریور 1396 ساعت 03:02
مناسبت
خبرنامه
تلویزیون اینترنتی
مقام معظم رهبری:
اقتصاد مقاوتی

تولید - اشتغال
آخرین آمار بازنشستگان وموظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر

 
محل دریافت حقوق بازنشسته مستمری بگیر جمع
مرکز(تهران) 505 108 613
شهید رجایی 254 43 297
شهید باهنر 33 2 35
امام (ره) 344 93 437
آبادان 30 12 42
خرمشهر 70 21 91
بوشهر 199 42 241
چابهار  16 4 20
نوشهر 147 24 171
انزلی 199 41 240
ارومیه 10 4 14
امیر آباد 4 0 4
لنگه 2 0 2
جمع     1813    394 2207  
 
 
آخرین آمارمشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادرو دریانوردی


محل مربوطه تعداد مشترکین
مرکز (تهران) 207
شهید رجایی 154
شهید باهنر 25
امام (ره)  203
آبادان  10
خرمشهر 65
بوشهر 124
چابهار 32
نوشهر 109
امیرآباد 50
انزلی 172
ارومیه 7
لنگه 19
گز 9
سایر(بازخریدی ، مامور و مرخصی و... ) 19
جمع 1203

 
آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی