دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت 03:42
مناسبت
خبرنامه
تلویزیون اینترنتی
مقام معظم رهبری:
اقتصاد مقاومتی 
تولید - اشتغال
آخرین آمار بازنشستگان وموظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر

 
محل دریافت حقوق بازنشسته مستمری بگیر جمع
مرکز(تهران) 501 108 609
شهید رجایی 255 43 298
شهید باهنر 33 2 35
امام (ره) 342 95 437
آبادان 30 11 41
خرمشهر 70 21 91
بوشهر 198 42 240
چابهار  14 5 19
نوشهر 140 24 164
انزلی 198 43 241
ارومیه 10 4 14
امیر آباد 4 0 4
لنگه 2 0 2
جمع     1797    398 2195  
 
 
آخرین آمارمشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادرو دریانوردی


محل مربوطه تعداد مشترکین
مرکز (تهران) 208
شهید رجایی 153
شهید باهنر 24
امام (ره)  202
آبادان  10
خرمشهر 63
بوشهر 123
چابهار 28
نوشهر 108
امیرآباد 49
انزلی 173
ارومیه 7
لنگه 19
گز 10
سایر(بازخریدی ، مامور و مرخصی و... ) 21
جمع 1198

 
آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی