شنبه 06 خرداد 1396 ساعت 14:29
مناسبت
خبرنامه
تلویزیون اینترنتی
ماه رمضان
 ماه میهمانی خدا، ماه بهار قرآن و رحمت و مغفرت الهی گرامی باد.
 
آخرین آمار بازنشستگان وموظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر

 
محل دریافت حقوق بازنشسته مستمری بگیر جمع
مرکز(تهران) 503 108 611
شهید رجایی 255 43 298
شهید باهنر 33 2 35
امام (ره) 347 92 439
آبادان 30 12 42
خرمشهر 72 20 92
بوشهر 201 41 242
چابهار  17 4 21
نوشهر 147 24 171
انزلی 200 40 240
ارومیه 10 4 14
امیر آباد 4 0 4
لنگه 2 0 2
جمع     1821    390 2211  
 
 
آخرین آمارمشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادرو دریانوردی


محل مربوطه تعداد مشترکین
مرکز (تهران) 202
شهید رجایی 161
شهید باهنر 24
امام (ره)  206
آبادان  10
خرمشهر 67
بوشهر 112
چابهار 32
نوشهر 111
امیرآباد 49
انزلی 173
ارومیه 7
لنگه 20
گز 9
خارک 12
سایر(بازخریدی ، مامور و مرخصی و... ) 17
جمع 1212

 
آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی