شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 15:32
مناسبت
خبرنامه
تلویزیون اینترنتی
سال نو مبارک
یا مقلب القلوب والابصار 

یا مدبر اللیل و النهار


یا محول الحول والاحوال

حول حالنا الا احسن الحال

 
آخرین آمار بازنشستگان وموظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر

 
محل دریافت حقوق بازنشسته مستمری بگیر جمع
مرکز(تهران) 507 110 617
شهید رجایی 258 45 303
شهید باهنر 31 2 33
امام (ره) 336 97 433
آبادان 28 11 39
خرمشهر 70 21 91
بوشهر 195 43 238
چابهار  14 5 19
نوشهر 132 24 156
انزلی 200 44 244
ارومیه 10 4 14
امیر آباد 4 0 4
لنگه 2 0 2
جمع     1787    406 2193  
 
 
آخرین آمارمشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادرو دریانوردی


محل مربوطه تعداد مشترکین
مرکز (تهران) 208
شهید رجایی 153
شهید باهنر 24
امام (ره)  202
آبادان  10
خرمشهر 63
بوشهر 123
چابهار 28
نوشهر 108
امیرآباد 49
انزلی 173
ارومیه 7
لنگه 19
گز 10
سایر(بازخریدی ، مامور و مرخصی و... ) 21
جمع 1198

 
آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی